Definicje

§ 1
W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.plisy.com, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„Sprzedawca” – Shadow Dekor z siedzibą w Ksawerowie, adres: ul. Szeroka 1 , 95-200 Ksawerów.

„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://shadow.com.pl oraz jej podstronach,

„Klient” – każda osoba, która chce kupić towary znajdujące się w asortymencie Sklepu,

„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Postanowienia ogólne

§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży plis według indywidualnego zamówienia Klienta za ceny ustalane po podaniu przez Klienta wszystkich cech zamawianej plisy.

§ 3
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4
Ceny plis podane w podsumowaniu zamówienia Klienta są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki, ani kosztów obsługi płatności.

§ 5
Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 6
Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Złożenie zamówienia

§ 7
Zamówienie w Sklepie mogą złożyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 8
Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klientów a następnie przyjmowanych przez Sprzedawcę.

Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 9
W celu złożenia zamówienia, a następnie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Klient powinien wejść na stronę http://shadow.com.pl/sklep. Następnie należy zindywidualizować swoje zamówienie poprzez wskazanie: rodzaju okna, typu plis, sposobu montażu, wymiarów plisy, sposobu jej obsługi, koloru profilu oraz tkaniny, z której plisa ma zostać wykonana.

Następnie zostanie wyświetlona informacja podsumowująca szczegóły zamówienia wraz z ceną netto oraz brutto. Po sprawdzeniu szczegółów zamówienia Klient poprzez wybranie opcji „Do koszyka” może przejść do określenia ilości zamawianych sztuk plisy.

Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” powoduje przekierowanie do formularza, gdzie należy podać swoje dane kontaktowe oraz ewentualne uwagi do zamówienia. Klient ma także możliwość wyboru sposoby zapłaty oraz dostawy towaru. Informacja zawarta na tej podstronie Sklepu nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży, lecz zaproszenie do złożenia oferty.

Po wypełnieniu formularza, o którym mowa w postanowieniu ustępu powyższego należy złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, a także w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy sprzedaży.

Kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie” powoduje złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia z Klientem umowy sprzedaży plisy, której parametry zostały indywidualnie określone przez Klienta.

Następnie wyświetlona zostanie informacja o potwierdzeniu otrzymania oferty Klienta przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą.

Zabronione jest zamieszczanie w powyższych formularzach danych o charakterze bezprawnym.

§ 10
W terminie do 3 dni roboczych Sprzedawca prześle na adres e-mail Klienta podany w formularzu, o którym mowa w postanowieniu § 9 ust. 3 Regulaminu, informację o przyjęciu zamówienia złożonego przez Klienta.

Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta jego oferta zostaje przyjęta przez Sprzedawcę, co powoduje zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Sprzedawca wykona umowę sprzedaży z Klientem w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 11
Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§ 12
Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

Zwroty i reklamacje

§ 13
Z uwagi na fakt, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mają właściwości określone przez Konsumenta w składanym przez niego zamówieniu, to zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 1225), Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 14
Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu lub mailowo na następujący adres e-mail: shadow.dekor@interia.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy.

W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

Postanowienia końcowe

§ 15
Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.